کلیدواژه‌ها = نیتروژن دانه
تاثیر کودهای شیمیایی و ورمی‏کمپوست بر برخی ویژگی‏های خاک مزرعه و غلظت عناصر غذایی دانه کینوا رقم Red در منطقه سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.22034/csrar.2022.320562.1170

افسانه سلطان زاده؛ سید احمد قنبری؛ اسماعیل سیدآبادی