نویسنده = حسن فرهادی
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش کم آبی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد هشت توده  بومی شنبلیله (.Trigonella foenum- graecum L)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 120-132

حسن فرهادی؛ مجید عزیزی؛ سید حسین نعمتی