نویسنده = مهدی دهمرده
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کاربرد کودهای زیستی نانو و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 177-190

فریدون راه بر کیخا؛ عیسی خمری؛ مهدی دهمرده؛ محمد فروزنده