نویسنده = علیرضا پیرزاد
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ عملکرد دانه و اسانس زیره سبز به رژیم های مختلف آبیاری و سطوح سوپرجاذب در شرایط آب و هوایی ارومیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

علیرضا پیرزاد؛ رضا درویش زاده؛ عباس حسنی